Amelogenin är en av genmarkörerna

För att genomföra faderskapstestet är det inte nödvändigt att bestämma ett helt genom, för det skulle vara för dyrt att använda sig av enbart för ett faderskapstest. Därför bestäms bara vissa genrområden med genmarkörer i testet. Med hjälp av dessa bestäms likheterna mellan de gener som ska testas. Genen som kodar amelogenin är en av dessa genmarkörer. De flesta DNA-test och faderskapstest utförs med ett test av 16 markörer, vilket är en optimal och tillräcklig mängd för att genomföra testet.

Faderskapstest: Varför bestämma amelogenin?

Markören för amelogenin är en av markörerna i testet, men den har också en viktig roll i kvalitetskontroll. Ibland kan det i testet uppkomma en situation där pappans provsticka oavsiktligt blandas ihop med moderns provsticka och går in i fel kuvert. Med hjälp av amelogenin kan felet upptäckas omedelbart i laboratoriet. Utan denna upptäcks kan resultatet av testet orsaka häpnad och kan leda till felaktiga tolkningar efter att testet slutförts. In i fel kuvert eller felaktigt tagna prov kan vara misstag, men ibland är det också avsiktligt om den som vill testa försöker agera bedrägligt. Amelogenin kan användas för att få klarhet i sådana situationer. 

Amelogeninets gen för att förutsäga kön hittas normalt sett i XY-kromosomerna. Män har 23XY-kromosom och kvinnor 23XX-kromosom. Om i genen hittas både X- och Y- kromosomerna talar vi om pseudo-autosomala regioner. Ibland, mycket sällan, kan amelogeninets könsgen hittas på Y-kromosomen och tolkarna av testet bestämmer då att kvinnans prov egentligen är en mans prov. Detta är dock mycket sällsynt och även i dessa fall kan laboratoriet identifiera vad står på spel. Dessa är de viktigaste sakerna när man använder amelogenin som den enda genmarkören, även om amelogenin också har andra uppgifter som inte nämns här.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.